Working groups

Energy

Chair : Xiaofeng GUO (ESIEE) 

Air Quality

Julien Waeytens (IFSTTAR)

Micro and nano integration

Yamin Leprince (UPEM) Tarik Bourouina (ESIEE)

Biosourced materials

Sandrine Marceau (IFSTTAR)

Water - Soil - Vegetation

Marie-Christine Gromaire (ENPC) - Béatrice Bechet (IFSTTAR)

Data Analytics

Allou Same (IFSTTAR)